Archive for the Naukowy świat Category

CZYM JEST NAUKA ?

Stawianie pytania: „Co to jest nauka?” — jest nie­mal równie zuchwałe jak pytanie o sens życia. Na­uka dostarcza dziś poważnej części zasobów naszych umysłów; nasze otoczenie umeblowane jest pro­duktami nauki. Musimy się z tym pogodzić, podo­bnie jak to uczyniła Dobra Pani z bajki, która osta­tecznie zgodziła się uznać istnienie wszechświata.Jednak pytanie to, choć tak intrygujące, […]

PRZYNALEŻNOŚĆ NAUKI

Poezja nie posiada re­guł. metody ani logiki działania. Nie ma akademii poetyckich. Bardowie są samozwańcami. Ich duch kędy chce, tchnie. W odróżnieniu od poezji nauka jest ścisła, metodyczna, akademicka, logiczna i pra­ktyczna. Już sama możliwość jasnego rozumienia i ostrego widzenia rzeczy sprzyja traktowaniu jej jako czegoś bardzo realnego, uchwytnego i ściśle określonego. Spróbujmy zatem w […]

POŻYTEK DLA LUDZKOŚCI

Nie zamierzam na razie analizować ścisłych zwią­zków zachodzących pomiędzy nauką a każdym z po­zostałych pokrewnych jej sposobów myślenia, stwierdzam jedynie ich wzajemną zgodność. Zwro­ty takie, jak: „Nauka poucza nas…”, „Zgodnie z du­chem prawa…”, „Technika przynosi ludzkości po­żytek przez…” czy „On jest studentem filozofii”, zachowują sens (choć być może nie zawsze będą prawdziwe), nawet jeśli zamienimy […]

UPORZĄDKOWANY SYSTEM

Nauka oczywiście, podobnie jak religia, prawo czy filozofia, jest mniej lub bardziej uporządkowa­nym systemem idei. Posługując się językiem tech­nicznym, nauka jest informacją; nie oddziałuje bez­pośrednio na organizm, lecz przemawia do umysłu. Wprawdzie religia i poezja przemawiają również do uczuć, a treści przekazywane przez sztukę rzad­ko kiedy można zapisać lub wyrazić werbalnie — ale wszystkie one […]

WIELE ZAGADNIEŃ

Po­święcono jej wiele słynnych dzieł. Bywała tematem, wokół którego kształtowały się całe szkoły filozo­ficzne. Chcąc odnotować wszystkie dotychczasowe odpowiedzi w ich wszystkich wariantach, należa­łoby opowiedzieć całą historię myśli zachodniej. Jest to zadanie ponad siły.wielu zagadnień moralnych i duchowych nie można w ogóle rozwiązać w ramach nauki. Ale rozdziel­ność ducha i materii jest już przestarzałym poję­ciem filozoficznym, […]